∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 1 April 2017

KERALA PSC MECHANICAL OPERATOR PHARMACEUTICAL CORPORATION(IM) KERALA LIMITED -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

MECHANICAL OPERATOR -
PHARMACEUTICAL CORPORATION(IM) KERALA LIMITED
Category No223/2016 
Name of the firm : Pharmaceutical Corporation (IM) Kerala Ltd
Name of Post : Mechanical Operator
Scale of Pay : ` 8730­ - 13540/-
Number of vacancies : 1 (One)
(More Details - Click here)

Exam Date: 21/06/2017 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II  : Questions based on NTC Machinist
Part III: Questions based on NTC Fitter
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 08/06/2017.


KERALA PSC MECHANICAL OPERATOR PHARMACEUTICAL CORPORATION(IM) KERALA LIMITED -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC MACHINIST PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER
KERALA PSC FITTER PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER
More PSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment