∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 1 April 2017

KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK (KANNADA AND MALAYALAM KNOWING) (NCA NOTIFICATION) VARIOUS DEPARTMENTS -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

LOWER DIVISION CLERK
(KANNADA AND MALAYALAM KNOWING)
(NCA NOTIFICATION) VARIOUS DEPARTMENTS
Category No288/2013 to 290/2013 445/2013, 378/2014302/2015
Department: Various
Name of Post : L D CLERK (Kannada and Malayalam Knowing)

Exam Date: 20/06/2017 Tuesday
Time: 07.00 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I-General English(Grammar and Comprehension)
Part II- Regional Language Malayalam
             (a)Grammar
             (b)Translation of a Passage from English to Malayalam 
             (c)Essay on a topic in Malayalam
Part III- Regional Language Tamil
             (a) Tamil Grammar
             (b) Translation of a Passage from English to Tamil
             (c) Essay on a topic in Tamil
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 07/06/2017.

KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK (KANNADA AND MALAYALAM KNOWING) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 
No comments:

Post a Comment