∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 29 April 2017

KERALA PSC LECTURER IN ELECTRONICS ENGINEERING (GOVERNMENT POLYTECHNICS) (NCA NOTIFICATION) TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER


Name of Post : Lecturer in Electronics Engineering (Govt. Polytechnics)
Category No318/2015 ST
Department : Technical Education Department
Scale of pay : ` 15,600-39,100/- (AICTE Pay Band with AGP 5400/-)
Number of vacancy : ST-1 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 04/07/2017 Tuesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,

             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II (a)  : Technical Mathematics
Part II (b)  : Basic Civil  Engineering
Part II (c)  : Basic Mechanical Engineering
Part II (d) :  Basic Electronics Engineering    
Part II (e) :  Basic Electrical Engineering      
Part III     : Core Subject
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 21/06/2017.KERALA PSC LECTURER  IN  ELECTRONICS ENGINEERING (GOVERNMENT POLYTECHNICS) (NCA NOTIFICATION) TECHNICAL  EDUCATION DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC LECTURER IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (GOVT POLYTECHNICS) TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT-2016 DECEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment