∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 29 April 2017

KERALA PSC LABORATORY TECHNICAL ASSISTANT CATERING AND RESTAURANT MANAGEMENT VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

LABORATORY TECHNICAL ASSISTANT CATERING AND RESTAURANT MANAGEMENT  VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION
ONLINE EXAMINATION
Category No151/2014
Department : VHSE
Name of Post : Laboratory Technical Assistant
Scale of Pay : ` 9940 – 16580/-
(More Details - Click here)


Exam Date: 18/07/2017 Tuesday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II    :  Questions based on Core Subject
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 05/07/2017.
KERALA PSC VOCATIONAL TEACHER  (CATERING & RESTAURANT MANAGEMENT) ONLINE EXAMINATION PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

No comments:

Post a Comment