∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 29 April 2017

KERALA PSC LABORATORY TECHNICAL ASSISTANT FISHERIES (FISHING CRAFT AND GEAR TECHNOLOGY) VOCATIONAL HIGHER SECONDARY EDUCATION ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

ONLINE EXAMINATION
Name of Post : LABORATORY TECHNICAL ASSISTANT
Category No134/2014 
Department : VHSE


Exam Date: 06/07/2017 Thursday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Part II : Questions based on Educational Qualification 
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 23/06/2017.
KERALA PSC LABORATORY TECHNICAL ASSISTANT FISHERIES (FISHING CRAFT AND GEAR TECHNOLOGY) VHSE -ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 

LDC COACHINGNo comments:

Post a Comment