∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 29 April 2017

KERALA PSC JUNIOR INSTRUCTOR (DRAUGHTSMAN-CIVIL) SR FROM AMONG SC/ST INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 JULY SOLVED QUESTION PAPER

JUNIOR INSTRUCTOR (DRAUGHTSMAN-CIVIL)
SR FROM AMONG SC/ST
INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT 
ONLINE EXAMINATION
Category No241/2016 
Name of Department : Industrial Training Department
Name of post : Junior Instructor (Draughtsman­Civil)(Special Recruitment from among SC/ST)
Scale of pay : `13900 – 24040/- (PR)
No. of Vacancy : 1 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 26/07/2017 Wednesday
Batch -I
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Batch -II
Time: 12.00 PM to 02.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: Questions based on Educational Qualification
Part II: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 13/07/2017.KERALA PSC FIRST GRADE DRAFTSMAN/ FIRST GRADE OVERSEER (CIVIL) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment