∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 1 April 2017

KERALA PSC ECG TECHNICIAN GRADE II INSURANCE MEDICAL SERVICES/HEALTH SERVICES -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

ECG TECHNICIAN GRADE II
INSURANCE MEDICAL SERVICES
Category No348/2016 
(More Details - Click here)
ECG TECHNICIAN GRADE II
KERALA STATE HEALTH SERVICES
( SR FROM AMONG ST ONLY )
Category No362/2016 
(More Details - Click here)

Exam Date: 14/06/2017 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I: Questions based on Educational  qualification
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 09/06/2017.


KERALA PSC ECG TECHNICIAN GRADE II INSURANCE MEDICAL SERVICES/HEALTH SERVICES -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC LABORATORY TECHNICAL ASSISTANT ECG AND AUDIOMETRIC TECHNICIAN - VHSE- PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click hereMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment