∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 1 April 2017

KERALA PSC COMPUTER GRADE II PRINTING DEPARTMENT/ COPY HOLDER KERALA LEGISLATURE SECRETARIAT -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

COMPUTER GRADE II - PRINTING DEPARTMENT
Category No352/2016 
(More Details - Click here)
COPY HOLDER - KERALA LEGISLATURE SECRETARIAT
Category No163/2016 
(More Details - Click here)


Exam Date: 28/06/2017 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I: Questions based on Educational  qualification
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 15/06/2017.


KERALA PSC COMPUTER GRADE II  PRINTING DEPARTMENT / COPY HOLDER KERALA LEGISLATURE SECRETARIAT -2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC COPY HOLDER - PRINTING -GOVERNMENT PRESS - PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS-2014

Click hereKERALA PSC COMPUTER GRADE II (PRINTING) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment