∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 10 March 2017

KERALA PSC WORK SUPERVISOR -STATE FARMING CORPORATION OF KERALA LIMITED- EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Work Supervisor
Category No226/2016
Name of the DepartmentState Farming Corporation of Kerala Limited
Scale of Pay:   `  3350-5275/-
Number of vacancies : 1 (One) 
(More Details - Click here)
Exam Date: 23/05/2017 Tuesday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.
Main Topics: 
Part  I : Questions based on Diploma in Civil Engineering 
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 10/05/2017.

KERALA PSC WORK SUPERVISOR -STATE FARMING CORPORATION OF KERALA LIMITED- EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

Click here

KERALA PSC DRAFTSMAN GRADE III (CIVIL)/ OVERSEER GRADE III-PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS FREE DOWNLOADPSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC FREE MOCK TEST -> Click here* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment