∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 10 March 2017

KERALA PSC TRADESMAN(CHEMICAL ENGINEERING) TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT- EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

TRADESMAN(CHEMICAL ENGINEERING)  TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
Category No346/2016
Name of the DepartmentTechnical Education
Name of Post: Tradesman- Chemical 
Scale of Pay:   `  19,000-43,600/-
Number of vacancies : Kozhikkode -01 (One) 
(More Details - Click here)

Exam Date: 30/05/2017 Tuesday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I : Questions based on NTC Chemical Engineering
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 17/05/2017.

KERALA PSC TRADESMAN(CHEMICAL ENGINEERING) TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT- EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC TRADESMAN (CHEMICAL ENGINEERING) TECHNICAL  EDUCATION  DEPARTMENT -2015 MAY PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER

Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 

PSC (UN SOLVED) Question Papers ---> Click here 

LDC RANK FILE - PDFNo comments:

Post a Comment