∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 10 March 2017

KERALA PSC PERSONAL ASSISTANT TO MANAGING DIRECTOR- FOREST INDUSTRIES (TRAVANCORE)Ltd/STENOGRAPHER(NCA NOTIFICATION)KERALA STATE BEVERAGE(MANUFACTURING&MARKETING)CORPORATION LIMITED/LOWER DIVISION TYPIST KERALA WATER AUTHORITY (SR FOR ST ONLY) - EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

1. PERSONAL ASSISTANT TO MANAGING DIRECTOR- FOREST INDUSTRIES (TRAVANCORE)Ltd
Category No513/2015  (More Details - Click here )
2. STENOGRAPHER(NCA NOTIFICATION)KERALA STATE BEVERAGE(MANUFACTURING&MARKETING)CORPORATION LIMITED
Category No103/2016  (More Details - Click here )
3. LOWER DIVISION TYPIST KERALA WATER AUTHORITY (SR FOR ST ONLY)
Category No294/2016 (More Details - Click here )
(COMMON TEST FOR Sl.No.1,2&3 ABOVE)

Exam Date: 04/05/2017 Thursday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics:

Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II  : Questions based  on Typewriting
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can generate and download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile  in the Website www.keralapsc.gov.in from 21/04/2017.

KERALA PSC PERSONAL ASSISTANT TO MANAGING DIRECTOR- FOREST INDUSTRIES (TRAVANCORE)Ltd/ STENOGRAPHER(NCA NOTIFICATION)KERALA STATE BEVERAGE(MANUFACTURING&MARKETING)CORPORATION LIMITED/LOWER DIVISION TYPIST KERALA WATER AUTHORITY (SR FOR ST ONLY) - EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC LOWER DIVISION TYPIST / CLERK  TYPIST / TYPIST CLERK ( VARIOUS / NCC / SAINIK WELFARE) SOLVED QUESTION PAPERS

Click here to Download Page
More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

LDC RANK FILE - PDF


Related Links


No comments:

Post a Comment