∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 31 March 2017

KERALA PSC PART TIME TAILORING INSTRUCTOR SOCIAL JUSTICE DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Category No116/2016
Department : Social Justice Department
Name of Post : Part Time Tailoring Instructor
Scale of pay :  `9190-15780 (PR)
Number of vacancies : 1 (One)
(More Details - Click here)

Exam Date: 29/06/2017 Thursday
Batch-I
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Batch-II
Time: 12.00 PM to 02.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
            Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II : Questions based on KGTE Tailoring  
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 16/06/2017.

KERALA PSC PART TIME TAILORING INSTRUCTOR SOCIAL JUSTICE DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER
Click hereKERALA PSC TAILORING INSTRUCTOR PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS 
More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment