∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 31 March 2017

KERALA PSC LIBRARIAN GRADE IV-KERALA COMMON POOL LIBRARY- EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER


Category No504/2015 (By Transfer from graduate with Degree in Library and Information Science)
Category No505/2015 & 506/2015 (By Transfer from candidates with SSLC and Diploma in  Library  Science)
Category No507/2015 (DIRECT RECRUITMENT)
Department: Kerala Common Pool Library
Name of Post :  Librarian Gr. IV
Scale of pay : `11620 – 20240/-
Number of vacancy : 32 (Thirty Two)
(More Details - Click here)

Exam Date: 09/06/2017 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I  : Questions based on Educational  qualification
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 27/05/2017.


KERALA PSC LIBRARIAN GRADE IV-KERALA COMMON POOL LIBRARY- EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC LIBRARIAN GRADE IV - KERALA COMMON POOL LIBRARY-MORE PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment