∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 10 March 2017

KERALA PSC JUNIOR INSTRUCTOR (HOSPITAL HOUSEKEEPING) INDUSTRIAL TRAINING - EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

JUNIOR INSTRUCTOR (HOSPITAL HOUSE KEEPING) INDUSTRIAL TRAINING 
Category No539/2012
Name of the DepartmentIndustrial Training 
Name of Post: Junior Instructor(Hospital House Keeping)
Scale of Pay:   ` 13,900 -24,040/-
Number of vacancies : 09
(More Details - Click here)

Exam Date: 09/05/2017 Tuesday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I (a)  : Basics of Management
           (b) : Hospital Environment
           (c) :  Hospital Safety
           (d) : Hospital Sanitation&Hygiene
           (e) : Hospital Linen Services
           (f) : Equipment Maintenance
           (g): Hospital Infection Control
           (h): Waste Management &Disposal
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 26/04/2017.

KERALA PSC JUNIOR INSTRUCTOR (HOSPITAL HOUSE KEEPING) INDUSTRIAL TRAINING - EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

Click herePSC Solved Question Papers ---> Click here 

LDC RANK FILE - PDF


Related Links

No comments:

Post a Comment