∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 31 March 2017

KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (JUNIOR) BOTANY (SR FOR ST ONLY) HIGHER SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Higher Secondary School Teacher (Junior) -Botany
Category No290/2016 - 355/2016
Name of the DepartmentHigher Secondary Education Department
Scale of Pay:  ` 16,980 – 31360/-­ (PR) 
(More Details - Click here)

Exam Date: 05/06/2017 Monday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I    : Core Subject
Part II   : Research Methodology and Teaching Aptitude
Part III  : Salient features of Indian Constitution , Social Welfare Legislations and Programmes
Part IV: General Knowledge,
               Current Affairs 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 23/05/2017.
KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER BOTANY - 2012 SOLVED QUESTION PAPER

Click here

More PSC Solved Question Papers ---> Click here 
SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment