∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 31 March 2017

KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (JUNIOR) URDU KERALA HIGHER SECONDARY EDUCATION- EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER
(JUNIOR)  URDU KERALA HIGHER SECONDARY EDUCATION
Category No172/2015
Department : Kerala Higher Secondary Education.
Name of Post : Higher Secondary School Teacher (Junior) Urdu
Scale of pay : `16,180-29,180/-
Number of vacancies : 3 (Three)
(More Details - Click here)

Exam Date: 06/06/2017 Tuesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I  : Core Subject(Urdu)
Part II  :Research Methodology&Teaching Aptitude
Part III  : Salient features of Indian Constitution ,  Social Welfare Legislations and Programmes
Part IV: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- Part I- Urdu Part II,III&IV-English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 24/05/2017.


KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (JUNIOR)  URDU  KERALA HIGHER SECONDARY EDUCATION- EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click herePSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment