∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 31 March 2017

KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (JUNIOR) MATHEMATICS (NCA NOTIFICATION) HIGHER SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Higher Secondary School Teacher (Junior) -Mathematics
Category No315/2015 SC - 316/2015 ST
Name of the DepartmentHigher Secondary Education Department
Scale of Pay:  ` 16,180 – 29,180/-
Number of vacancies : Scheduled Caste –6 (Six) Scheduled Tribe –4 (Four)
(More Details - Click here)
Exam Date: 02/06/2017 Friday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I    : Core Subject
Part II   : Research Methodology and Teaching Aptitude
Part III  : Salient features of Indian Constitution , Social Welfare Legislations and Programmes
Part IV: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 20/05/2017.
KERALA PSC HSST MATHEMATICS - KHSE-ONLINE EXAMINATION-2016 MARCH SOLVED QUESTION PAPER

Click here
 

More PSC Solved Question Papers ---> Click here 


No comments:

Post a Comment