∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 31 March 2017

KERALA PSC DENTAL MECHANIC GRADE II HEALTH SERVICES DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

DENTAL MECHANIC GRADE II
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
ONLINE EXAMINATION

Category No333/2016
Name of the DepartmentHealth Services
Name of Post: Dental Mechanic Gr.II
Scale of Pay:  ` 22,200-48,000/-
Number of vacancies :3 (Three)
(More Details - Click here)

Exam Date: 15/06/2017 Thursday
Batch-I
Time: 10.00 AM to 12.15 PM
Batch-II
Time: 12.00 PM to 02.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
            Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II : Questions based on Dental Mechanic Course
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 02/06/2017.

KERALA PSC DENTAL HYGIENIST GRADE II (MEDICAL EDUCATION/HEALTH SERVICES) - ONLINE EXAMINATION - 2016 JANUARY SOLVED QUESTION PAPER


Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here No comments:

Post a Comment