∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 31 March 2017

KERALA PSC DAIRY FARM INSTRUCTOR KERALA DAIRY DEVELOPMENT- EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER


Category No442/2016
Department Kerala Dairy Development
Name of Post : Dairy Farm Instructor
Scale of pay : `25200– 54000 (Revised)
Number of vacancy : 29 (Twenty Nine) 
(More Details - Click here)
Exam Date: 03/06/2017 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I  : Physics(+2 Level)
Part II  : Chemistry ( +2 Level)
Part III:  Biology(+2 Level)
Part IV:  Mathematics(+2 Level)
Part V :  Dairy Science
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions- English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 20/05/2017.


KERALA PSC DAIRY FARM INSTRUCTOR KERALA DAIRY DEVELOPMENT- EXAMINATION-2017 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click here
KERALA PSC DIARY FARM INSTRUCTOR IN KERALA DIARY DEVELOPMENT DEPARTMENT PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER-2009

* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

4 comments:

  1. IS THERE ANY BOOK AVAILABE FOR DAIRY FARM INSTRUCTOR AND ALSO THE DETAILED SYLLABUS.PLEASE GUIDE ME. THANK FUL TO YOU

    ReplyDelete
  2. what will be the expected cut off of Diary farm instructor exam..? I have 65.3 marks.

    ReplyDelete
  3. I have 30 marks any hope.....

    ReplyDelete