∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 2 February 2017

KERALA PSC LABORATORY ASSISTANT KERALA LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD LIMITED - EXAMINATION-2017 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

LABORATORY ASSISTANT 
KERALA LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD
LIMITED 
Category No49/2016
Name of the DepartmentKerala Live Stock Development Board Limited.
Name of Post: Laboratory Assistant
Scale of Pay:   ` 9190-15780/-
Number of vacancies : 1(One)
(More Details - Click here )

Exam Date: 20/04/2017 Thursday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics:
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II :Questions based on Diploma  in MLT course
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 07/04/2017.

KERALA PSC  LABORATORY ASSISTANT (DAIRY/CFP)(KERALA CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED) 2016 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download Page
More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related LinksNo comments:

Post a Comment