∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 5 December 2016

KERALA PSC JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER CHEMICAL EXAMINERS LABORATORY EXAMINATION-2017 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Junior Scientific Officer
Category No485/2015
Name of the DepartmentChemical Examiners Laboratory
Scale of Pay:   ` 19240-34500/-
(More Details - Click here)
Exam Date: 10/02/2017 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part  I  : Bio Chemistry 
Part II  : Chemistry
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 28/01/2017.

KERALA PSC SCIENTIFIC OFFICER PREVIOUS (SOLVED)
QUESTION PAPERS

Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here


Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment