∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 29 September 2016

KERALA PSC TRADESMAN (REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING) TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT-2016 DECEMBER PREVIOUS QUESTION PAPER

Name of Post: Tradesman
Category No530/2015
Name of the DepartmentTechnical Education
Exam Date: 15/12/2016 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part I : Questions based on Technical qualification
Part II  : General Knowledge
                Current Affairs &    
                Renaissance of  Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 01/12/2016

KERALA PSC TRADESMAN (REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING)  TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT-2016 DECEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here
KERALA PSC REFRIGERATION MECHANIC - TECHNICIAN GRADE II -KCMMF LTD- SOLVED QUESTION PAPER -2015 NOVEMBER

Click here to Download Page

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment