∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 14 July 2016

KERALA PSC SENIOR SUPERINTENDENT/ASSISTANT DISTRICT LOTTERY OFFICER ( SR for SC/ST ) STATE LOTTERIES DEPARTMENT-2016 SEPTEMBER PREVIOUS QUESTION PAPER

SENIOR SUPERINTENDENT/ASSISTANT DISTRICT LOTTERY OFFICER ( SR  for  SC/ST ) STATE LOTTERIES DEPARTMENT

Category No544/2015
DepartmentState Lotteries
Name of Post:Senior Superintendent/ Assistant District Lottery Officer 
(Special Recruitment from among Scheduled Castes/ Scheduled Tribes )
Scale of Pay:   ` 18,740 – 33,680/- 
(More Details - Click here)

Exam Date: 24/09/2016 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
(ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന സിലബസിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ പഠിക്കാനാവശ്യമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കും ).
Main Topics:
Part  I :  Quantitative Aptitude
Part II :  Mental Ability &
                Test of Reasoning
Part III: General Science
Part IV: Current Affairs     
Part V  : Facts about India
Part VI : Facts about Kerala
Part VII: Constitution of India & Civil Rights
Part VIII : General English
Part IX :  Social Welfare Schemes&Measures
Part X :   Information Technology
                 & Cyber Laws

(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 09/09/2016

KERALA PSC SENIOR SUPERINTENDENT/ASSISTANT DISTRICT LOTTERY OFFICER ( SR  for  SC/ST ) STATE LOTTERIES DEPARTMENT-2016 SEPTEMBER PREVIOUS QUESTION PAPER


Click here--->  View   &   Download


KERALA PSC SENIOR SUPERINTENDENT/ ASSISTANT DISTRICT LOTTERY OFFICER SOLVED QUESTION PAPER- 2015 JULY

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links 
 
 
 
 
 
 
 
 PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment