∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 31 May 2016

KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK /LIGHT KEEPER & SIGNALLER-2016 JULY SOLVED QUESTION PAPER

LIGHT KEEPER & SIGNALLER
Category No374/2015
LOWER DIVISION CLERK 
Category No: 665/2014, 556/2015, 415/2013, 372/2015, 373/2015, 554/2015
Exam Date: 30/07/2016 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I :  General Knowledge
                  Current Affairs &     
                  Renaissance in Kerala
Part II :  General English
Part III:  Simple Arithmetic & Mental Ability
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 16/07/2016

KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK /LIGHT KEEPER & SIGNALLER-2016 JULY SOLVED QUESTION PAPER

Click here--->  View   &   Download
KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK- PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

Related Links

No comments:

Post a Comment