∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 5 March 2016

KERALA PSC TREATMENT ORGANISER GRADE II (HEALTH SERVICES) ONLINE EXAM 2016 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: TREATMENT ORGANISER GRADE II 
Category No616/2014
Department : VARIOUS 
Scale of Pay: Rs. 9,940 – 16,580/-
(More Details - Click here)
Exam Date: 04/04/2016 Monday
Time:10.00 AM to 12.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I a: Human Anatomy
           b :Human Physiology
Part II  :  Nursing
Part III:  TB & Chest Diseases
Part III : General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions:  English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 26/03/2016
1. KERALA PSC TREATMENT ORGANISER GRADE II (HEALTH SERVICES) ONLINE EXAM 2016 APRIL SOLVED QUESTION PAPER
Click here---> View   &   Download2. KERALA PSC TREATMENT ORGANIZER GR II (NCA NOTIFICATION) HEALTH SERVICES- ONLINE EXAM–SOLVED QUESTION PAPER 2015 AUGUST
Click here to Download Page
3. KERALA PSC TREATMENT ORGANIZER GR II HEALTH SERVICES –IDUKKI-SOLVED QUESTION PAPER- 2014

Click here to Download Page

 
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here

No comments:

Post a Comment