∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 14 December 2015

KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (MALAYALAM) HIGHER SECONDARY EDUCATION 2016 MARCH SOLVED QUESTION PAPER

Category No579/2014
Department : Higher Secondary Education
Name of post: Higher Secondary School Teacher Malayalam (Special Recruitment from among SC/ST only)
Scale of Pay:  ` 20,740 – 36,140/-
(More Details - Click here)

Exam Date: 03/03/2016 Thursday 
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part  I :  Questions based on Qualification
Part II:   Teaching Methodology & Research Aptitude
Part III : General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
( FULL SYLLABUS ---> Click here )
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Part I – Malayalam, Part II & III –  English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 18/02/2016


KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (MALAYALAM) HIGHER SECONDARY EDUCATION 2016 MARCH SOLVED QUESTION PAPER

Click here
KERALA PSC HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER -ENGLISH (JUNIOR) HIGHER SECONDARY EDUCATION- 2015 (APRIL ) ONLINE EXAM SOLVED QUESTION PAPERMore PSC Solved Question Papers --->Click here 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here


NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment