∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 29 May 2017

KERALA PSC RECEPTIONIST CUM TELEPHONE OPERATOR KERALA STATE DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMITED - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

 
Category No467/2013
Department : Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd
Name of Post : Receptionist cum Telephone Operator
Scale of Pay : ` 630-2185/- (PR)
Number of vacancies : 1 (One)
(More Details - Click here)


Exam Date: 11/08/2017 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
                   Current Affairs & 
                  Renaissance in Kerala 
Part II  : General English
Part II: Questions based on Educational Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 27/07/2017.


KERALA PSC RECEPTIONIST CUM TELEPHONE OPERATOR KERALA STATE DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMITED - EXAMINATION-2017 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER
 Click here

KERALA PSC RECEPTIONIST CUM TELEPHONE OPERATOR PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PagePSC Solved Question Papers ---> Click here 

No comments:

Post a Comment