∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 10 March 2017

KERALA PSC SECOND GRADE OVERSEER / SECOND GRADE DRAFTSMAN LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT ONLINE EXAMINATION-2017 MAY SOLVED QUESTION PAPER

SECOND GRADE OVERSEER / SECOND GRADE DRAFTSMAN  LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT 
ONLINE EXAMINATION
Special Recruitment for PH (Orthopaedic & deaf)  for filling up of 3% of back log vacancies during 2004 - ­07. 
(State wide)
Category No649/2013
Name of the DepartmentLocal Self Government Department
Name of Post: Second Grade Overseer/ Second Grade Draftsman
Scale of Pay:   `  6680-10790/-
Number of vacancies : 10 (Ten)
(More Details - Click here)

Exam Date: 29/05/2017 Monday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II : Questions based on Technical  Qualification 
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 15/05/2017.

KERALA PSC SECOND GRADE OVERSEER/ SECOND GRADE DRAFTSMAN (LOCAL SELF GOVERNMENT) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER
More PSC Solved Question Papers ---> Click here 


Related Links

No comments:

Post a Comment