∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 2 February 2017

KERALA PSC PHARMACIST GRADE II (HOMOEO)/PHARMACIST GRADE II (HOMOEO) (NCA NOTIFICATION)HOMOEOPATHY/PHARMACIST (HOMOEO) INSURANCE MEDICAL SERVICES - EXAMINATION-2017 APRIL SOLVED QUESTION PAPER


PHARMACIST GRADE II (HOMOEO) HOMOEOPATHY
Category No286/2016 (More Details - Click here )

PHARMACIST GRADE II (HOMOEO)
(NCA NOTIFICATION)
HOMOEOPATHY
Category No: 322/2016,  (More Details - Click here )
388/2016 to 392/2016,  (More Details - Click here )
527/2016 to 531/2016 (More Details - Click here )

PHARMACIST  (HOMOEO)
INSURANCE MEDICAL SERVICES
Category No342/2016 (More Details - Click here )

Exam Date: 26/04/2017 Wednesday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics:
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II :  Questions based on Nurse cum Pharmacist Training Course(Homoeopathy)          
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 12/04/2017.

KERALA PSC PHARMACIST GRADE II (HOMOEO) PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS




More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

No comments:

Post a Comment