∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 1 February 2017

KERALA PSC JUNIOR DATA ENTRY OPERATOR THE KERALA MINERALS & METALS LIMITED - EXAMINATION-2017 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

JUNIOR DATA ENTRY OPERATOR
THE KERALA MINERALS & METALS LIMITED
Category No500/2015
Name of the DepartmentThe Kerala Minerals & Metals Ltd.,
Name of Post: Junior Data Entry Operator
Scale of Pay:   `  12070-32830 /-
Number of vacancies : 1 (One)
(More Details - Click here)

Exam Date: 07/04/2017 Friday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics:
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II : Questions based on Technical Qualification
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 25/03/2017.

KERALA PSC DATA ENTRY OPERATOR PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

No comments:

Post a Comment