∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 1 February 2017

KERALA PSC ASSISTANT ENGINEER(ELECTRONICS) PUBLIC WORKS - EXAMINATION-2017 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

ASSISTANT ENGINEER(ELECTRONICS)
PUBLIC WORKS
Category No506/2013
Name of the DepartmentPublic Works
Name of Post: Assistant Engineer(Electronics)
Scale of Pay:   ` 20740 - 36140 /-
Number of vacancies : 1 (One) 
(More Details - Click here)

Exam Date: 06/04/2017 Thursday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics:
Part I :  Questions based on Educational Qualification
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus ---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 24/03/2017.

KERALA PSC ASSISTANT ENGINEER (MECHANICAL) IRRIGATION-  ONLINE EXAMINATION 2015 DECEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download Page


PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment