∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 1 February 2017

KERALA PSC ASSISTANT ENGINEER(MECHANICAL) IRRIGATION - EXAMINATION-2017 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

ASSISTANT ENGINEER(MECHANICAL) 
IRRIGATION
Category No280/2016
Name of the DepartmentIrrigation
Name of Post: Assistant Engineer (Mechanical)
Scale of Pay:   `  39500-83000/-(Revised)
Number of vacancies : 7 (Seven)
(More Details - Click here)

Exam Date: 05/04/2017 Wednesday
Time: 10.30 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics:
Part  I :  Questions based on Degree in Mechanical  Engineering
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 23/03/2017.

KERALA PSC ASSISTANT ENGINEER (MECHANICAL) IRRIGATION-  ONLINE EXAMINATION 2015 DECEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

No comments:

Post a Comment