∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 31 January 2017

KERALA PSC ENVIRONMENTAL OFFICER ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE ONLINE EXAMINATION-2017 APRIL SOLVED QUESTION PAPER

ENVIRONMENTAL OFFICER - ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
ONLINE EXAMINATION

Category No98/2014
Name of the DepartmentEnvironment and Climate Change
Name of Post: Environmental Officer
Scale of Pay:   `  21240-37040/-­
Number of vacancies : 2 (Two)
(More Details - Click here)

Exam Date: 03/04/2017 Monday
Time: 10.00 AM to 12.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part I  : Questions based on Educational  Qualification
Part II: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 25/03/2017.

KERALA PSC ASSISTANT ENVIRONMENTAL OFFICER - ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE- 2015 SOLVED QUESTION PAPER
More PSC Solved Question Papers ---> Click here 


LDC COACHING
350 Facts about Kerala in PDF ---> Click here

Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
8. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
9. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. SSC/UPSC/RRB ==> EXAM -2016
13. 1000 Previous Questions and Answers  for PSC/SSC/UPSC Exams

No comments:

Post a Comment