∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 5 December 2016

KERALA PSC COOLY WORKER KERALA STATE WATER TRANSPORT/ RESERVE WATCHER/DEPOT WATCHER/ SURVEYLASCARS/TB WATCHERS/ BUNGLOW WATCHERS/DEPOT AND WATCH STATION WATCHER/PLANTATION WATCHERS/MAISTRIES TIMBER SUPERVISORS/TOPE WARDEN/ THANAWATCHER/DISPENSARY ATTENDANT FOREST DEPARTMENT EXAMINATION-2017 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

COOLY WORKER-  KERALA STATE WATER TRANSPORT 
Category No224/2016
COOLY WORKER(NCA NOTIFICATION)
KERALA STATE WATER TRANSPORT
Category No266/2016
LAST GRADE SERVANTS(SR FROM SC/ST) 
VARIOUS DEPARTMENT 
Category No297/2016
RESERVE WATCHER/DEPOT WATCHER/ SURVEY
LASCARS/TB WATCHERS/ BUNGLOW  
WATCHERS/DEPOT AND WATCH STATION
WATCHER/PLANTATION WATCHERS/MAISTRIES/ 
TIMBER SUPERVISORS/TOPE WARDEN/ THANA
WATCHER/DISPENSARY ATTENDANT 
FOREST DEPARTMENT 
Category No354/2016

Exam Date: 18/02/2017 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
(ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന സിലബസിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ പഠിക്കാനാവശ്യമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കും ).
Main Topics:
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
Part II  : General Science
Part III:  Simple Arithmetic  and Mental ability  
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 04/02/2017.

KERALA PSC AMENITIES ASSISTANT (MLA HOSTEL) /GUARD /LIFT OPERATOR /WATCHMAN/ NIGHT WATCHMAN /LAST GRADE SERVANTS /COOLY WORKER /PRESSMAN /CINEMA OPERATOR  - 2016 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download PageMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
8. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
9. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. SSC/UPSC/RRB ==> EXAM -2016
13. 1000 Previous Questions and Answers  for PSC/SSC/UPSC Exams
14. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം-പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
15. ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങളും വന്യജീവികളും
16. കേരളചരിത്രവും രാജാക്കന്‍മാരും
17. G K QUESTIONS AND ANSWERS IN MALAYALAM


 
 
 
 
 
 
 
 
 PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment