∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 8 September 2016

KERALA PSC SALES ASSISTANT GRADE II KERALA STATE CO-OPERATIVE CONSUMER’S FEDERATION LIMITED -2016 NOVEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Sales Assistant Grade II 
Category No565/2014, 566/2014
Name of the DepartmentKerala State Co-operative Consumers' Federation Limited
Scale of Pay:   Rs. 8250 – 12250/-  
(More Details - Click here)
Exam Date: 26/11/2016 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 11/11/2016
KERALA PSC SALES ASSISTANT GRADE II KERALA STATE CO-OPERATIVE  CONSUMER’S FEDERATION LIMITED  -2016 NOVEMBER SOLVED QUESTION PAPER


Click here
KERALA PSC ASSISTANT SALESMAN KERALA STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION- PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

Click here to Download PagePSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment