∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 8 September 2016

KERALA PSC HOSPITALITY ASSISTANT TOURISM DEPARTMENT -2016 NOVEMBER PREVIOUS QUESTION PAPER

Name of Post: Hospitality Assistant 
Category No537/2015
Name of the DepartmentTourism
Scale of Pay:   `  8,730 -13,540/-  
(More Details - Click here)


Exam Date: 25/11/2016 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part I: Questions based on Food & Beverages Service
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: ENGLISH)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 11/11/2016KERALA PSC HOSPITALITY ASSISTANT TOURISM  DEPARTMENT  -2016 NOVEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC HOSPITALITY ASSISTANT (TOURISM)  PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS

PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
Related Links

* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment