∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 5 August 2016

KERALA PSC THIRD GRADE OVERSEER/THIRD GRADE DRAFTSMAN LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT -2016 OCTOBER PREVIOUS QUESTION PAPER

THIRD GRADE OVERSEER/THIRD GRADE
DRAFTSMAN LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

Category No198/2014
Name of the firmLocal Self Government Department Corporation Limited.
Name of Post: Third Grade Overseer/ Third Grade Draftsman
Scale of Pay:   ` 9940-16580/- 
(More Details - Click here)


Exam Date: 28/10/2016 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part I: Question based on Technical Qualification
Part I: General Knowledge,
             Current Affairs & 
             Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 15/10/2016

KERALA PSC THIRD GRADE OVERSEER/THIRD GRADE DRAFTSMAN LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT -2016 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC DRAFTSMAN GRADE III (CIVIL)/ OVERSEER GRADE III-PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERS FREE DOWNLOAD


More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

No comments:

Post a Comment