∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 5 August 2016

KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(PHYSICAL SCIENCE) KANNADA MEDIUM- EDUCATION DEPARTMENT (NCA NOTIFICATION) -2016 OCTOBER PREVIOUS QUESTION PAPER

HIGH SCHOOL ASSISTANT(PHYSICAL SCIENCE)
KANNADA MEDIUM- EDUCATION DEPARTMENT
(NCA  NOTIFICATION)

Category No422/2012 to 424/2012, 321/2015, 322/2015
DepartmentEducation
Name of Post: High School Assistant (Physical Science)  (Kannada Medium)
Scale of Pay:   ` 15,380 -25,900/- 
(More Details - Click here)


Exam Date: 19/10/2016 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part  I  :  Renaissance &
                Freedom Movement     
Part II :  Proficiency in Kannada
Part III : Questions based on Core Subject 
Full Syllabus---> Click here
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Part I English & Part II, III – Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 06/10/2016

KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(PHYSICAL SCIENCE) KANNADA MEDIUM- EDUCATION DEPARTMENT (NCA  NOTIFICATION) -2016 OCTOBER PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

No comments:

Post a Comment