∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 5 August 2016

KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(MATHEMATICS) TAMIL MEDIUM (NCA NOTIFICATION) EDUCATION DEPARTMENT -2016 OCTOBER PREVIOUS QUESTION PAPER

Name of Post: High School Assistant (Mathematics) (Tamil Medium)
Category No593/2013 to 597/2013
DepartmentEducation
(More Details - Click here)
Exam Date: 06/10/2016 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part  I  :  Renaissance &
                Freedom Movement     
Part II  : General Knowledge & 
                 Current Affairs
Part III : Methodology of Teaching  
Part IV : Questions based on Core Subject 
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Part I, II, III English & Part IV – Tamil)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 23/09/2016

KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(MATHEMATICS) TAMIL  MEDIUM (NCA NOTIFICATION) EDUCATION DEPARTMENT -2016 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here

No comments:

Post a Comment