∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 5 August 2016

KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(SOCIAL STUDIES) MALAYALAM MEDIUM EDUCATION DEPARTMENT -2016 OCTOBER PREVIOUS QUESTION PAPER

HIGH SCHOOL ASSISTANT(SOCIAL STUDIES) MALAYALAM MEDIUM EDUCATION DEPARTMENT

Category No660/2012
(More Details - Click here)
NCA NOTIFICATION
Category No565/2012, 084/2014, 085/2014, 325/2015
DepartmentEducation
Name of Post: High School Assistant( Social Studies) (Malayalam Medium)


Exam Date: 01/10/2016 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
(ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന സിലബസിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ പഠിക്കാനാവശ്യമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കും ).
Main Topics:
                             PART A
Module I :  Renaissance &
                     Freedom Movement     
Module II  : General Knowledge
                        Current Affairs
Module III : Methodology of Teaching  
                             PART B
Module I- Definitions of History...etc.
Module II- Vedic Age, Jainism and Buddhism....etc.
Module III- Economic Theory, Banking and Tools of Analysis
Module IV- Indian economy, Development Economics, Public Finance and Kerala Economy
Module V- International Politics and Organizations..etc.
Module VI- Physical Geography
Module VI- Human and Regional Geography
(Full Syllabus ---> Click here)
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: Part I,II,III  English & Part IV – Malayalam )
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 17/09/2016

KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(SOCIAL STUDIES) MALAYALAM MEDIUM EDUCATION DEPARTMENT -2016 OCTOBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC HIGH SCHOOL ASSISTANT(SOCIAL STUDIES) MALAYALAM MEDIUM MODEL QUESTION PAPER

Click here--->   View    &   Download


More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links 
 
 
 
 
 
 
 
 PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment