∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 5 August 2016

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR -INFORMATION TECHNOLOGY- TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT (ENGINEERING COLLEGES) -2016 OCTOBER PREVIOUS QUESTION PAPER

ASSISTANT PROFESSOR -INFORMATION TECHNOLOGY- TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT (ENGINEERING COLLEGES)

Category No545/2014
DepartmentTECHNICAL EDUCATION
Name of Post: ASSISTANT PROFESSOR


Exam Date: 27/10/2016 Thursday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:
Part  I :  General Knowledge
                Current Affairs & 
               Renaissance in Kerala 
Part II (a):  Engineering  Mathematics
             (b): Basic Civil Engineering
             (c):  Basic Mechanical Engineering
Part III(a):  Basic Electrical Engineering
             (b): Basic Electronics Engineering
             (c):  Basic Computer Science
Part IV:  Questions based on core subject
(Full Syllabus---> Click here)
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English )
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 14/10/2016

KERALA PSC ASSISTANT PROFESSOR -INFORMATION TECHNOLOGY- TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT (ENGINEERING COLLEGES) -2016 OCTOBER SOLVED  QUESTION PAPER

Click here


KERALA PSC LECTURER IN INFORMATION TECHNOLOGY - POLYTECHNICS - KERALA TECHNICAL EDUCATION PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPER FREE DOWNLOAD

Click here--->  View    &   Download


More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links

No comments:

Post a Comment