∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 18 June 2016

KERALA PSC SURVEYOR GRADE II SURVEY AND LAND RECORDS -2016 AUGUST PREVIOUS QUESTION PAPER

Name of Post: Surveyor Grade-II 
Category No415/2015
DepartmentSurvey and Land Records
Scale of Pay:   `   11,620-20,240/-
(More Details - Click here)
Exam Date: 20/08/2016 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics: 
Part I : Qualification based on Technical Qualification
Part II :  General Knowledge
                  Current Affairs &     
                  Renaissance in Kerala
Date of uploading of Centre List on or before 19/07/2016 (Circular 12/2015)
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 06/08/2016
KERALA PSC SURVEYOR  GRADE  II SURVEY AND LAND RECORDS  -2016 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here
KERALA PSC SURVEYOR GRADE II (SURVEY & LAND RECORDS) SOLVED QUESTION PAPERS 2015

Click here to Download Page


PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

Related Links

No comments:

Post a Comment