∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 30 April 2016

KERALA PSC VOCATIONAL INSTRUCTOR IN MECHANICAL SERVICING (AGRO MACHINERY) VHSE - 2016 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

VOCATIONAL INSTRUCTOR IN MECHANICAL SERVICING (AGRO MACHINERY)


VOCATIONAL INSTRUCTOR 
Category No492/2015 
Department : VHSE
Name of Post: Vocational Instructor in Mechanical Servicing (Agro Machinery)
Scale of Pay:  ` 14620-25280/-
(More Details - Click here)

VOCATIONAL INSTRUCTOR 
(BY TRANSFER)
Category No493/2015 
(More Details - Click here)

Exam Date: 08/06/2016 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post

Main Topics: 
  Questions based on Technical Qualification

(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 25/05/2016

KERALA PSC VOCATIONAL INSTRUCTOR IN MECHANICAL SERVICING (AGRO MACHINERY) VHSE  - 2016 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC VOCATIONAL INSTRUCTOR IN AGRICULTURE (VHSE) -2015 JUNE SOLVED QUESTION PAPER


More PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Links


 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment