∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 30 April 2016

KERALA PSC ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT/ACCOUNTS ASSISTANT/ STORE ASSISTANT GRADE II - 2016 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post: Accountant Gr.II/Accounts Clerk/ Junior Accountant/ Store Assistant Gr.II
Category No88/2015
Name of the firm: Various Govt. owned Companies/Corporations/ Boards/Societies
Scale of Pay:  Scale of pay as prescribed for the post by concerned company/corporation/board.
(More Details - Click here)
Exam Date: 25/06/2016 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics: 
Part  I :  Questions based on B.Com.  
Part II  :   General Knowledge
                 Current Affairs &
                 Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 10/06/2016
KERALA PSC ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT/ ACCOUNTS ASSISTANT/ STORE ASSISTANT GRADE II - 2016 JUNE SOLVED QUESTION PAPER

Click here

KERALA PSC ACCOUNTANT - PREVIOUS (SOLVED) QUESTION PAPERSPSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
Related Links
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment