∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 18 February 2016

SSC Combined Graduate Level (CGL) Exam 2016 Notification

SSC Combined Graduate Level (CGL) Exam 2016 Notification


Staff Selection Commission issued notification on 13th February 2016 for Combined Graduate Level 2016. 

Staff Selection Commission will hold the Combined Graduate Level Examination 2016 Tier-I on 08th & 22nd May 2016. It will be held for selecting candidates for Tier-II examination for filling up different categories of posts in various Ministries/ Departments/ Organisations.

Eligibility Criteria for SSC Recruitment :

Applicants who are willing to apply and appear in the SSC CGL 2016, must full fill the below mentioned eligibility conditions

1) Age-Limit: The minimum required age is 18 years and maximum required age is 28 years.Age Relaxations are there as per the Government of India Rules.

2) Educational Qualification: 
For Assistant Audit Officer : Bachelor’s Degree from a recognized University or Institute.
For Statistical Investigator Grade – II : Bachelor’s Degree in any subject from a recognized University or Institute with at least 60% in Mathematics at 12th standard level: OR Bachelor’s Degree in any subject with Statistics as one of the subjects at degree level.
For Compiler : Bachelor’s Degree from any recognized University with Economics or Statistics or Mathematics as compulsory or Elective subject.
For All other Posts : Bachelor’s Degree from a recognized University or equivalent

How to Apply
Details in this regard can be found from the official website: Click here
Candidates can apply for SSC CGL 2016 by visiting the official site: Click here

Important Dates for SSC CGL 2016 Tier- I
Starting Date of registration procedure 13th February 2016
Last Date of registration procedure 14th March 2016
Examination Date (SSC CGL 2016 Tier-I) 8th and 22nd May 2016

Important Dates for SSC CGL 2016 Tier-2
Starting Date of registration procedure —-
Last Date of registration procedure —-
Examination Date (SSC CGL 2016 Tier-II) 13th and 14th August 2016

Application Fees for SSC Combined Graduate Level Exam
Gen & OBC : Rs 100
SC/ST/ Women Candidates/ Physically Handicapped, and Ex-Servicemen: Nil

Name of the Post:
Assistant Section Officer
Assistant (Intelligence Bureau)
Assistant Enforcement Officer
Sub-Inspector (CBI)
Statistical Investigator Grade-II
Sub-Inspector (NLA)
Assistant Audit Officer
Sub-Inspector (Narcotics)

Apply Online Click here

Combined Graduate Level Detailed Syllabus: Click here

SSC Combined Graduate Level Exam Previous (Solved) Question Papers - Free Download Click here 
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here


No comments:

Post a Comment