∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 14 December 2015

KERALA PSC I GRADE DRAFTSMAN (ARCHITECTURAL) PWD (ARCHITECTURAL WING) 2016 MARCH SOLVED QUESTION PAPER

I GRADE DRAFTSMAN (ARCHITECTURAL) PWD (ARCHITECTURAL WING) 2016 MARCH 
(NCA NOTIFICATION)
Category No492/2013, 24/2015
Department : PWD (Architectural Wing)
Name of post: I Grade Draftsman (Architectural)
Scale of Pay:  ` 13,900 – 24,040/-
(More Details - Click here)

Exam Date: 01/03/2016 Tuesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
    Part  I a:  Engineering Mechanics (Basics)
    Part I b :  Engineering Mechanics (Stress & Strain)
    Part I c:   Surveying
    Part I d:   Strength of Materials
    Part I e:   Theory of structures
    Part I f:    Materials of Construction
    Part I g:   Construction practice
    Part I h:   Quantity surveying & Structural Engineering (Concrete & Steel)
    Part II :    General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 16/02/2016

KERALA PSC  I GRADE DRAFTSMAN (ARCHITECTURAL) PWD (ARCHITECTURAL WING) 2016 MARCH SOLVED QUESTION PAPER

Click hereKERALA PSC II GRADE DRAFTSMAN (ARCHITECTURAL) SOLVED QUESTION PAPER 2015 MAYMore PSC Solved Question Papers --->Click here 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here


NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment