∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 30 November 2015

KERALA PSC COMPUTER GRADE II (PRINTING) ONLINE EXAM 2016 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

COMPUTER GRADE II (PRINTING) ONLINE EXAM 2016 FEBRUARY 
(NCA NOTIFICATION)

Gazette Date: 17/09/2015
Last Date: 21/10/2015
Category No301/2015
Department  : Printing
Name of post: Computer Grade - II
Scale of Pay:  ` 10,480- 18,300/-
(More Details - Click here)

Exam Date: 08/02/2016 Monday
Time:  10.00 AM to 12.15 PM


Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post
Main Topics: 
Part I : Questions based on Technical Qualifications
Part II : General Knowledge, Current Affairs &  Renaissance in Kerala
(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions:  English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 29/01/2016

KERALA PSC COMPUTER GRADE II (PRINTING) ONLINE EXAM 2016 FEBRUARY SOLVED QUESTION PAPER

Click here--->   View    &   Download


KERALA PSC COMPUTER PROGRAMMER-CUM-OPERATOR - KERALA STATE BEVERAGES / MANUFACTURING AND MARKETING CORPORATION LTD-2014 SOLVED QUESTION PAPER
More PSC Solved Question Papers --->Click here  
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here


NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment