∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 2 November 2015

RRB Railway Recruitment 2016: Syllabus & Asst. Station Master Previous (Solved) Question Paper

RRB Railway Recruitment 2016: Syllabus & Asst. Station Master Previous (Solved) Question Paper

RRB Railway Recruitment 2016: Syllabus

1.Question paper is asked under the objective type questions
2.Total Number of Questions will be 100
3.Time duration on this test will be 90 minutes
4.Negative Marking will be also applicable.
5.Each wrong answer will be deducted 1/3 marks will be cut off.

Sr. No.
Name of Exam
Name of Subject
Marks
Time Duration
1
Written Test
General Knowledge
20
90 Minutes
2
Arithmetic Ability
25
3
General Intelligence
25
4
General Science
30
Total
100

Current Affairs - National & International, History –India & World, Indian Economy, Indian Geography, Indian Constitution, Indian Culture & Heritage, Indian Polity Science & Technology
Percentages, Pipes & Cisterns, Time & Work, Boats & Steams, Time & Distance, Interest, Data Interpretation, Profit and Loss, Simplification, Averages, Problems on Ages
3. General Intelligence
Analogies, Similarities, Problem – Solving, Differences, Analysis, Relationship, Concepts, Observation, Verbal and Figure Classification, Space Visualization, Decision Making, Arithmetical Number Series, Arithmetical, Reasoning, Judgement, Visual Memory, Discrimination
Physics, Environmental Studies, Chemistry, Biology

RRB Railway Recruitment 2016: 18252 Jobs in Indian Railways Apply Online ---> Click here

Official Notification Click Here


RRB Railway Asst. Station Master Previous (Solved) Question Paper (with hints)-2010

Click here to download Page

RRB Railway Asst. Station Master Previous (Solved) Question Paper-2009

Click here to Download Page

RRB Railway Asst. Station Master Previous (Solved) Question Paper-2008


Related Post 
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment