∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 24 September 2015

KERALA PSC OVERSEER GRADE III (NCA NOTIFICATION) PANCHAYATH -2015 NOVEMBER SOLVED QUESTION PAPER

OVERSEER GRADE III (NCA NOTIFICATION) PANCHAYATH


Gazette Date25/11/2014
Last Date31/12/2014
Category No504/2014 to 506/2014
Department: Panchayath
Name of Post: Overseer Gr III
Scale of Pay: ` 9940- 16580/-
Number of vacancies:District wise
CategoryNo
Community
Name of District and number of vacancies
 504/2014
SC
Thrissur - 01 (One)
 505/2014
ST
Thrissur – 01 (One)
Malappuram – 01 (One)

 506/2014
Muslim
Thrissur – 2 (Two)
Malappuram – 2 (Two)

 (More Details Click here)

Exam Date: 21/11/2015 Saturday
Time: 01.30 PM to 03.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.

Main Topics:-
  Part  I : Questions based on Technical Qualification 
  Part II : General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala

(Maximum Marks: 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions:English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 07/11/2015

KERALA PSC OVERSEER GRADE III PANCHAYATH -2015 NOVEMBER SOLVED QUESTION PAPER

Click here--->   View    &    DownloadKERALA PSC OVERSEER GRADE III/ WORK SUPERINTENDENT GRADE II - KERALA LAND DEVELOPMENT CORPORATION-2014 SOLVED QUESTION PAPER

Click here --->  View  &  DownloadKERALA PSC FIRST GRADE OVERSEER / FIRST GRADE DRAFTSMAN -LSGD / OVERSEER CIVIL GRADE -II - KSIDC-2014 SOLVED QUESTION PAPERMore PSC Solved Question Papers ---> Click here 

Related Posts 
 
 
 
 
 
 
 
 PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment