∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 13 August 2015

SSC Stenographer Grade C&D exam 2015 Syllabus & Solved Question Paper


 SSC Stenographer Grade C&D exam 2015
All intermediate pass candidates can fill application form for Stenographer Grade ‘C’ & ‘D’ vacancy. The Examination will comprise of a Written Objective Type Examination followed by Skill Test in Stenography 

Posts name: Stenographer Grade C , Grade D
No of vacancies: Tentative vacancies for Stenographer Grade ‘C’: 50(UR-28,SC-05,ST-08,OBC-09)
 Tentative vacancies for Stenographer Grade’D’:1014(UR-642,SC-113,ST-61, OBC-198)Vacancies of Stenographer Grade ‘C’ are in Ministries/Departments of Central Government, located mostly in Delhi.
Vacancies of Stenographer Grade ‘D’ are for Ministries/Departments of Central Government  including Attached/Subordinate offices located in States and Union Territories all over country.

Reserved category candidates will also get benefit of the reservation.
Joining posting place : Grade C Stenographer will be appointed in Ministries/Departments of Central Government, located mostly in Delhi. And stenographer Grade D will be appointed in Ministries/Departments of Central Government including Attached/Subordinate offices located in States and Union Territories all over the country.
Eligibility criteria:
Age Limit: Minimum 18 year and maximum 27 year as on 1 August 2015. Reserved category candidates will also get relaxation in age limit.
Education Qualification: Intermediate Pass / class 12th pass or appearing candidate can fill application form for Stenographer. every year many lakh 10+2 qualified candidate are appearing in stenographer recruitment.
Selection Procedure: selection of the eligible candidates will be done through a national level open competitive written examination. SSC steno written examination will be held on 27 December 2015  . all those candidates who will be declared qualified in the written examination they will be call for Skill Test / Typing Test and stenography Test . selected candidate will be appointed as a Stenographer Grade „C‟ ( Group ‘B’ Non-Gazetted ) in Pay Band 2 plus Grade Pay as admissible and Stenographer Grade „D‟ (Group ‘C’ Non-Technical) in Pay Band 1.
All candidates who are called for appearing at the Skill Test will be required to produce the relevant Certificate in Original such as Mark sheets, Provisional Certificate, etc.
See more Click here
Question paper pattern for the SSC Stenographer Written Examination
Subject
Questions
Marks
General Intelligence & Reasoning 
50 50
General Awareness
50 50
English Language and Comprehension 
100 100
Total
200 200
Full Syllabus: Click here
Question Type: Objective and MCQ Based Answer (Minus Marking will be applicable in this examination. for each incorrect answer 0.25 marks will be deducted.)

How to apply: Each eligible candidate who want to fill application form they are required to do Registration online at the official website of SSC (Click here
On-line application will be available as below:-
Part-I Registration: Up to 5.00 PM on 04-09-2015 (Click here
Part-II Registration: Up to 5.00 PM on 07-09-2015

Exam Date: 27 December 2015
Time – 10 AM to 12 Noon
Application Form Fee SSC Stenographer Grade C&D exam: ` 100 , Fee is exempted for all Women candidates and candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Physically Handicapped, and Ex-Servicemen. See more Click here

SSC Stenographer Grade C&D Previous Question Paper & Answer Key –2012

Click here --->  View DownloadUPSC EXAM CALENDER - 2015 CLICK HERE

                                               RELATED POST

 
 
 
 


  STATE ELIGIBILITY TEST - SET- PREVIOUS QUESTION PAPERS

 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.
SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

4 comments:

 1. Thanks for sharing this information with us. This is very helpful for me.
  ssc stenographers grade exam book

  ReplyDelete
 2. Thank you for all the help and links that you have provided on this blogpost.
  ias coaching center in vellore

  ReplyDelete
 3. Nice Blog & Thanks for provide The latest information about the Education.
  ssc stenographer grade d exam book

  ReplyDelete
 4. When should I take coaching class for the preparation of final year project coaching exam And I need to preparation with final year project center in vellore ?

  ReplyDelete